انجمن پاما

انجمن پایشگران محیط زیست پاما

انجمن پاما انجمنی غیر دولتی و داوطلبانه است که با نقشهای آگاه سازی و مطالبه گری از یک سو و تسهیلگر ی برای مشارکت جویی در حفاظت محیط زیست از دیگر سو فعالیت می کند. به همین جهت در کنار فعالیت های داوطلبانه ی آگاه ساز ی و مطالبه گری، با اجرای پروژه ها بر اساس بیانیه ی ماموریت انجمن، در نقش توان افزایی، تسهیلگر ی و جلب مشارکت اقشار گوناگون جامعه برای حفاظت محیط زیست، فعالیت های سازمانی خود را به انجام می رساند.

انجمن پاما

سازمان های مرتبط با انجمن پاما

طرح همیاران محیط زیست

کمی درباره ما بیشتر بدانید

ویژگی این انجمن تمرکز فعالیت بر متشکل کردن جوامع محلی در سازمان های محلی برای حفاظت از محیط زیست به ویژه در مناطق با ارزش زیستی از جمله مناطق چهارگانه سازمان با اتکا به دانش بومی وتجارب موفق جهانی، یعنی مدیریت و حفاظت این مناطق توسط ذینفعان به ویژه جوامع محلی به عنوان اولین نمونه در ایران است. این انجمن توجه خاصی به توان افزایی اعضا از طریق انتقال دانش و تجربه دارد. پاما سعی می کند تا با شناخت و به کار گیر ی ظرفیت های فاوا )فن آور ی اطالعات و ارتباطات( و ارزشیابی کنش­ها به اهداف بیان شده در باال نزدیک شود.

۰۲۱-۶۶۹۰۲۱۵۷

تماس با کارشناس پاما

چشم انداز ما ایرانی است که مردم و مسئولین از آینده شان و تعامل پایدار با اکوسیستم ها آگاهی دارند. به طور جمعی، مسئولانه و مشارکتی روند استفاده از منابع طبیعی و جانمایی کاربری ها را به ویژه در مناطق ارزشمند چهارگانه حفاظتی، بر اساس معیارهای اکولوژیک متوازن و متعادل می کنند

انجمن پاما

الان در دفتر هستیم

با ما تماس بگیرید!

شماره تماس و فکس :

۰۲۱۶۶۹۰۲۱۵۷
۰۲۱-۴۱۴۲۵۵۵۵-۲۲۹۹۹

پست الکترونیکی :

pamango.ir@gmail.com

مشاور تلفنی رایگان

همین الان اطلاعات تماس خود را وارد کنید.